0

การมี อุปกรณ์ สายลับนักสืบ และการเป็นนักสืบนั้นเป็นได้ทุกคน

การมี อุปกรณ์ คุณลักษณะและคุณสมบัติของ นักสืบ การเป็นนักสืบนั้นเป็นได้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นราษฎรหรือตำรวจทุกชั้นยศ แต่ทุกคนควรรู้ถึงเทคนิควิธีการในการสืบสวน การที่จะเป็นนักสืบที่เก่งหรือที่ดีมีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องที่ยาก ต้องมีความมานะอดทน และใช้ความพยายามสูงบางคดีต้องอดทน บางคดีต้องใช้เวลาสืบสวนหาร่องรอยเป็นระยะเวลานานมาก สำหรับคุณสมบัติของนักสืบที่ดี จึงควรยึดหลัก ๘ ร. คือ “รัก รอบรู้ ริเริ่ม รวดเร็ว รอบคอบ รับผิดชอบ ไร้ร่องรอย เรื่องร่างกาย”

มีรายละเอียดดังนี้

ต้องมีใจรัก
บุคคลที่จะเข้ามาเป็น สายลับหรือนักสืบ ที่ดีได้นั้น อันดับแรกต้องมีใจรักงานสืบสวน กล่าวคือ งานใดก็ตามโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้ว ถ้าได้ทำงานที่ตนเองรักและชอบแล้วย่อมประสบความสำเร็จและงานนั้นก็จะบรรลุผลตามที่ต้องการ แต่ถ้าหากถูกบังคับให้ทำงานที่ไม่ชอบและเป็นงานที่ไม่ถนัดและไม่มีใจรักแล้ว ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาในงานนั้น โดยเฉพาะงานด้านการสืบสวนเป็นงานที่จะต้องใช้ความอดทน อดกลั้น และต้องมีความขยันหมั่นเพียร จึงจะทำให้ผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะงานสืบสวนเป็นงานยาก และต่อเนื่องสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานในด้านนี้ คนที่จะมาเป็นนักสืบที่ดีนั้นจะต้องมีความชอบความรัก ความเสียสละเพื่องาน อีกทั้งต้องเต็มไปด้วยความอดทน อดกลั้น ขยัน และกระตือรือร้นในการทำงานอยู่ตลอดเวลา

ต้องมีความรอบรู้

นักสืบที่ดีต้องมีความรอบรู้ ดังนี้
ต้องรู้ตัวบทกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง กฎข้อบังคับ ระเบียบงานสารบรรณ ตลอดจนการเขียนรายงานการสืบสวน ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากปัจจุบันทั้งระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายบางอย่างได้เปลี่ยนแปลง แก้ไขใหม่ ถ้ายึดหลักเก่าอยู่ก็อาจจะผิดพลาดและเกิดปัญหากับระบบงาน นำความเสียหายมาสู่หน่วยงานและตนเองได้

ต้องรู้จักวิธีการสืบสวนก่อนเกิดเหตุเป็นอย่างดี นักสืบที่ดีต้องรู้จักคนทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกประเภท และจะต้องมีการสังเกตจดจำที่ดี การสืบสวนนั้นแม้ว่าความผิดยังไม่เกิดนักสืบต้องเสาะแสวงหาและมีความรู้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ให้มากที่สุด เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมได้
ความรู้ทั่วไปในท้องถิ่น ต้องรู้จริงหลับตามองเห็นภาพตรอกซอยต่าง ๆ บ้านบุคคลสำคัญ บ้านนักธุรกิจ บ้านในย่านชุมชนแออัด โดยเฉพาะบ้านในย่านที่มีการกระทำผิดกฎหมาย

ความรู้เกี่ยวกับประวัติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลต้องหาคดีอาญา หรือบุคคลพ้นโทษ บุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม เจ้ามือสถานบริการ บ่อนการพนัน พวกซื้อของเก่า มือปืน

รู้จักแสวงหาข่าวจากแหล่งข่าวสารจากสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านตัดผม อู่ซ่อมรถยนต์ต่าง ๆ ไนต์คลับ หญิงบริการ หญิงเสิร์ฟอาหาร พนักงานต้อนรับ ร้านถ่ายรูป ร้านถ่ายเอกสาร พนักงาน กรรมการบริษัทขนส่ง บุรุษไปรษณีย์ เป็นต้น บุคคลเหล่านี้เป็นแหล่งข่าวที่จำเป็นสำหรับงานสืบสวนอย่างมาก จึงต้องรู้จักบุคคลหลากหลายประเภท โดยเฉพาะชาวบ้านต้องสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น ต้องให้เกียรติและยกย่องผู้อื่น ไม่ดูถูก

ต้องมีความรู้เรื่องยุทธวิธีตำรวจ นักสืบที่ดีจะต้องหมั่นฝึกฝน หาความรู้เรื่องยุทธวิธีตำรวจทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นยุทธวิธีการปิดล้อมตรวจค้นการจับกุม การใช้อาวุธ และควรศึกษาข้อมูลของคนร้ายให้ดีก่อนว่าเป็นคนร้ายประเภทใด เมายาบ้า บ้าคลั่ง จับตัวประกัน หรือมือปืนรับจ้าง ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นเครื่องบ่งชี้ในการตัดสินใจของนักสืบว่าจะต้องใช้วิธีใดเข้าทำการจับกุม เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ต้องมีความริเริ่ม

นักสืบที่ดีจะต้องมีความคิดริเริ่มหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานสืบสวนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงควรดำเนินการดังนี้

ปรับปรุงตัวบุคคลฝ่ายสืบสวนให้มีจำนวนเพียงพอและมีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ ได้รับการฝึกอบรมให้ทันต่อวิทยาการตำรวจ แผนใหม่ซึ่งมีการพัฒนาก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา
ปรับปรุงพัฒนาการเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมต่าง ๆภาพถ่ายคนร้ายและข้อมูลท้องถิ่นทุกระดับ ให้มีระบบการเก็บรวบรวมที่มีประสิทธิภาพ มีการแยกแยะประเภทของการกระทำความผิด ง่ายต่อการค้นหาเมื่อต้องการ และให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานเสมอ
นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสืบสวน เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องซีซีทีวี เครื่องถ่ายวีดีโอ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป เป็นต้น
ต้องมีความรวดเร็ว

อุปกรณ์ นักสืบ ที่ดีจะต้องยึดหลัก รุกรบ รวดเร็ว ทันทีทันใด เมื่อมีเหตุหรือคดีเกิดขึ้นจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

ต้องรีบไปที่เกิดเหตุโดยทันที เพราะถ้าคนร้ายหลบหนีไปไม่ไกลสามารถติดตามจับกุมได้ทัน หรือถ้าคนร้ายหลบหนีไปแล้ว ก็จะพบเห็นพยานหลักฐานได้มากที่สุด และทำให้ชาวบ้านเชื่อถือว่าตำรวจให้ความสนใจ และอาจพบปะพยานที่เห็นเหตุการณ์อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ
ต้องรักษาสถานที่เกิดเหตุ เพื่อให้วิทยาการมาทำการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
พยายามตรวจค้นที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงให้ละเอียดเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานที่คนร้ายทิ้งไว้
สอบถามเจ้าของบ้านและพยานที่เกิดเหตุ เพื่อหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้มากที่สุด สำหรับใช้เป็นแนวทางในการสืบสวน
รอบคอบ

ผู้สืบสวนจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การติดตามจับกุมคนร้าย การหาข่าว การสังเกตจดจำมีไหวพริบปฏิภาณในการทำงาน ไม่ตกใจง่าย ไม่ประมาท กระทำการด้วยปัญญา ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมการณ์ที่ดี ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า และต้องวางแผนภายในขีดจำกัดของหน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รับผิดชอบ

นักสืบที่ดีจะต้องรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น มีความซื่อสัตย์ ไม่มีนิสัยคดโกง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ไม่เล่นการพนัน ไม่ประพฤติผิดลูกเมียผู้อื่น ไม่พูดปดหรือโกหก, รับผิดชอบต่องาน เช่น มีการรายงานผลการปฏิบัติ ไม่ทิ้งงาน โดยไม่มีเหตุผล รักษาความลับของหน่วย มีความจริงใจต่องาน และเพื่อนร่วมงาน และรับผิดชอบต่อส่วนรวม เช่น มีความสามัคคีในหมู่คณะช่วยเพื่อนทำงาน ไม่เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เป็นต้น นักสืบเอกชน
ไร้ร่องรอย

นักสืบที่ดีต้องทำงานโดยไร้ร่องรอยทั้งก่อนหน้าและหลังทำงานแล้วต้องวางแผนในการสืบสวนให้รอบคอบ
ก่อนทำงาน ต้องมีการพรางตัวหรือปลอมตัวเข้าไปปฏิบัติงาน หา นักสืบ โดยไม่ให้ผู้ใดเห็นร่องรอยว่ามาทำอะไร ที่ใด เพื่อเข้ากับประชาชนและท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืน
หลังทำงาน ต้องปกปิดมิให้ผู้ใดรู้ว่าเป็นตำรวจหรือสายสืบเข้าไปหาข่าว เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ที่เราเข้าไปขอข่าว
เรื่องร่างกาย
นักสืบที่ดีจะต้องมีการฝึกฝน ออกกำลังกาย เตรียมพร้อมในเรื่องกำลังที่จะทำงานได้ทุกสถานการณ์ มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง อดทน โดยเฉพาะการติดตามจับกุมคนร้ายในพื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่ป่า

หากคุณเคยดูหนังสายลับ มาก่อนสิ่งแรกที่จะอดพูดถึงไม่ได้เลยนั้นก็คืออุปกรณ์สายลับ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่มกันกระสุน ไฟแช็ค รองเท้าซ่อนมีดอาบยาพิษ แต่ใครจะรู้บ้างว่า อุปกรณ์สายลับในชีวิตจริงนั้น มีอะไรที่ใช้กันจริง ๆ บ้าง อุปกรณ์นักสายลับ ในหนัง กับ โลกความจริง จะต่างกันแค่ไหน

1. ปากกาบรรจุยาพิษ VS กล้องปากกา

เราจะเห็นว่าปากกานี้บรรจุยาพิษ เอาไว้เหยาะยาลงในแก้วน้ำของเหยื่อ หน้าตาดูเป็นปากกาธรรมดาไร้พิษสง แต่เมื่อกดสวิตช์ตรงกลางด้าม หยดยาพิษก็จะทำงาน

ความจริง : เราคงไม่อยากให้ใครมาตายเพราะแค่จะสืบหาข้อมูลแน่นอน เพราะฉะนั้นในงานสืบหาข้อมูลในชีวิตจริงนั้น กล้องปากกา จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะทั้งแนบเนียน แถมยังได้ภาพหลักฐาน ทั้งภาพแและเสียงก็เพียงพอแล้วที่จะจับคนร้ายให้อยู่หมัด

2. แว่นตาสนทนาข้ามโลก VS แว่นตาแอบถ่าย

เรื่องนี้แว่นทรงเชย ๆ แต่คลาสสิกนี้ล้ำกว่ามาก ๆ เพราะสามารถที่จะเห็นผู้ร่วมโต๊ะประชุมเหมือนว่านั่งประชุมด้วยกันจริง (ซึ่งจริง ๆ แต่ละคนอยู่คนละซีกโลก และเก้าอี้นั้นเป็นเก้าอี้ว่างเปล่า) ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality

ความจริง : เหมือนที่กล้องแว่นตาสายลับใส่ในหนังที่เราเห็น บันทึกภาพที่เห็นได้ชัดแบบ HD ใช้งานง่าย สามารถใช้งานหลากหลายสถาณการณ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเดินทาง ระหว่างประชุม หรือแม้กระทั่ง อยู่ในห้องปกติ อันนี้ถึงจะไม่สารถ สนทนาข้ามโลกได้ แต่ใช้ล้วงข้อมูลได้ทั่วโลกไม่แพ้กัน

3. นาฬิกาสายลับ VS กล้องนาฬิกา

น่าจะทำอะไรได้หลายอย่างล่ะ แต่เท่าที่เห็นคือสามารถยิงกระสุนได้หลากหลาย หน้าปัดนาฬิกาจะมีหน้าจอดิจิทัลขึ้นมาให้เลือกชนิดของกระสุนมีทั้งกระสุนไฟฟ้าแรงสูง และ กระสุนทำให้ความจำเสื่อม

ความจริง : กล้องนาฬิกาข้อมือ สำหรับ นักสืบ หรือสายลับในปัจจุบัน สารมารถถ่ายได้ในทุกสภาวะ ไม่ว่าจะเป็นที่ๆมีแสงน้อย ตั้งปลุกได้ เหมือนนาฬิกาจริงแทบทุกอย่าง แต่เพิ่มความสามารถด้านการ ถ่ายรูปไม่แพ้กล้องดิจจิตอล เลยทีเดียว

โดยสรุป นักสืบที่มีคุณภาพนั้นต้องมีใจรัก มีความวิริยะ อุตสาหะ มีความฉลาดไหวพริบและมุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นให้ประสพผลสำเร็จ ไม่ท้อถอยหรือ สืบสวนเพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ แล้วก็หยุด บางครั้งเมื่อพบอุปสรรคก็หมดความพยายามไม่ทดลองหาวิธีการสืบสวนด้านอื่นต่อไป จึงต้องระลึกเสมอว่าอาชญากรรมทุกประเภทต้องทิ้งร่องรอยหรือพยานหลักฐานไว้เสมอ พยานหลักฐานนั้นพบได้ในที่เกิดเหตุหรือบริเวณใกล้เคียงนั่นเอง ขึ้นอยู่กับตัวนักสืบว่าสามารถที่จะค้นพบพยานหลักฐานดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนั้นจะต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาการตำรวจเข้ามาปรับใช้ในการสืบสวน การนำพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนเข้ามาสู่สำนวนซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนสามารถจับกุมคนร้ายได้ และสามารถนำพยานบุคคลมาเบิกความยืนยันการกระทำผิดจนศาลพิพากษาคดีลงโทษผู้กระทำผิด จึงถือว่าได้ทำหน้าที่โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว