0

จีนกร้าว ฮ่องกงเป็นกิจการภายใน ต้องไม่มีการแทรกแซงจากต่างชาติ

(24 เดือนพฤษภาคม 63) นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน กล่าวขณะ แถลงข่าวนอกรอบการประชุมที่ประชุมประชาชนแห่ง ชาติ จีน (NPC) หรือ “ฉวนกั่วเหวิน ต้า” ชุด ที่ 13 ครั้ง ที่ 3 ว่า ประเทศฮ่องกงเป็นกิจการภายในของ จีนกร้าว และ ก็จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากภายนอก

นายหวังกล่าวว่า การ ไม่มีการคั่นแซงจากภายนอกนั้น เป็นบรรทัดฐานสําคัญสําหรับในการบริหารของทุก ประเทศ แล้วก็รัฐบาลกึ่งกลางก็มีบทบาทที่จะจําต้อง สนับสนุนความยั่งยืนของชาติเหมือนกับประเทศอื่นๆ

นายหวังระบุว่า รัฐบาลกลางมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ สําหรับการรับผิดชอบทั้งยังในขั้นพื้นฐานและก็ ล่าดับ สูงสุดเพื่อรักษาความยั่งยืนของชาติ ในทุกภูมิภาค ซึ่ง เป็นแนวความคิด รวมทั้งแนวทางพื้นฐานสําหรับการ รักษาอํานาจอธิปไตย รวมทั้งเป็นแนวปฏิบัติที่ทุก ประเทศทั้งโลกยึดมั่น

ถ้อยแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศจีน มีขึ้นภายหลังที่ นายหวัง เฉิน รองประธานคณะกรรมาธิการประจําที่ ประชุม พลเมืองแห่งชาติจีน (NPC) ได้เสนอข้อบังคับ ใหม่ที่กําหนดให้ประเทศฮ่องกงจําเป็นต้องจัดการ บังคับใช้ข้อบังคับความมั่นคงยั่งยืนแห่งชาติอย่าง รวดเร็ว ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับย่อ ซึ่งเป็นข้อบังคับ เบื้องต้นของประเทศฮ่องกงเอง

กฎหมายใหม่ ดังที่กล่าวถึงแล้ว จะให้อํานาจรัฐสภาของ จีน สําหรับเพื่อการทํากรอบกฎหมาย รวมทั้ง บังคับใช้ กลไกทางด้านกฎหมายเพื่อป้องกันและลงโทษ การก บฏ การก่อการร้าย การแบ่งแยกดินแดน และก็การคั่น แซงของต่างประเทศ หรือ ความประพฤติปฏิบัติอะไรก็ แล้วแต่ ที่เกิดอันตรายรุนแรงต่อความมั่นคงและยั่งยืน ของ ประเทศ

อ่านต่อ