0

ผู้ว่าฯ จันทบุรี นำร่องประกาศเสมอภาคทางเพศ ขจัดปัญหาเลือกปฏิบัติ

ผู้ว่าราชการ จ.จันทบุรี นำร่องประกาศความเสมอภาคทางเพศจังหวัดแรกของไทย LGBT ต้องเท่าเทียม ไม่มีเลือกปฏิบัติ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ออกประกาศข้อปฏิบัติ ในการส่งเสริมความเสมอภาคและเท่าเทียมทางเพศ เป็นจังหวัดแรกของไทย โดยในประกาศระบุถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เพศทางเลือกใช้สิทธิและเสรีภาพได้เหมือนกับคนอื่นๆ ขจัดการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะด้านไหนก็ตาม

1.การแต่งกาย ให้บุคลากรสามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศสภาวะของบุคคลตามข้อบังคับของหน่วยงาน

2.การจัดพื้นที่ที่เหมาะสมกับจำนวนของบุคคล ข้อจำกัดของบุคคล และอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศภาวะของบุคคล

3.การประกาศรับสมัครงานและการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงานมีการระบุคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาหรือความสามารถที่สอดคล้องกับลักษณะงาน ไม่ระบุเพศโดยกำเนิดหรือเพศสภาพ/เพศภาวะ

4.การใช้ถ้อยภาษาและกิริยาท่าทางและเอกสารต่างๆ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เหมาะสมในการใช้เรียกอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศสภาวะของบุคคลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตีตราเสียดสีหรือลดทอนคุณค่าของบุคคลทุกเพศรวมถึงการแสดงถึงอคติทางเพศที่ไม่เคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

5.การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆในหน่วยงานส่งเสริมให้มีการสรรหาบุคคลทั้งเพศชายเพศหญิงหรือผู้ที่ แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดเข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกระดับเพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมเสมอภาคอย่างแท้จริง

6.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน การทำงานเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศและจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหาการล่วงละเมิดในการทำงาน

ทางเข้า ufabet