“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง”

กกต.แต่งตั้ง “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” 405 คน ปฏิบัติหน้าที่ เลือกตั้ง อบต.


กกต.แต่งตั้ง “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” 405 คน ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (นายก อบต.) วันที่ 21 ต.ค. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีคําสั่ง ที่ 280/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 แต่งตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด สําหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom kleeting เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด มีหน้าที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด โดยการสนับสนุนและการอํานวย ความสะดวกดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจําจังหวัด และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอีกด้วย